Faculty

Department: Pharmacology

  Name & Designation Qualification Experience
Dr.Manjunath.V. Jali, Professor & Principal M. PHARM, Ph. D. 30 Yrs.
Dr.H.N. Girish, Professor & Head M. PHARM, Ph. D 26 Yrs.
Dr.R.L.N. Murthy, Associate Professor M. PHARM, Ph. D 20 Yrs.
Smt. Sumahitha, Asst.Professor M. PHARM 02 Yrs.
Miss. Sravani B, Assistant Professor M. PHARM 02 Yrs.
Miss. Jyothsna Srivalli K, Lecturer B.Pharm 01 Yr.

Department: Pharmaceutical Chemistry

  Name & Designation Qualification Experience
Dr.B. Somasekhar , Professor & Head M. PHARM, Ph. D. 26 Yrs.
Smt.N.Lavanya, Asst.Professor M. PHARM 6 Yrs.
Miss. Savita U, Assistant Professor M. PHARM 6 Yrs.
Mr.N.Pramod, Assistant Professor M. PHARM 6 Yrs.

Department: Pharmacognosy

  Name & Designation Qualification Experience
Dr.H.N.Nataraj, Assoc. Professor & Head M. PHARM, Ph. D. 20 Yrs.
Dr.H.Kirana, Assoc. Professor M. PHARM, Ph. D. 20 Yrs.
Smt.Pinjar Asha Kasim, Lecturer B. PHARM 01 Yr.

Department: Pharmaceutics

  Name & Designation Qualification Experience
Dr.K.M. Manjanna, Asst.Professor & Head M. PHARM, Ph.D 13 Yrs.
Sri.Shiva Krishna M. PHARM 06 Yrs.
Miss.S.Keerthi Prathyusha,Asst.Professor M. PHARM 04 Yrs.
Sri. G. Govinda Reddy, Asst. Professor M. PHARM 04 Yrs.
Miss. Preethi G, Asst. Professor M. PHARM 01 Yrs.
Smt. Rosy Cherian, Lecturer B. PHARM 05 Yrs.
Miss. Swetha Gadhe, Assistant Professor M. PHARM 01 Yr.

Department: Pharmacy Practice

  Name & Designation Qualification Experience
Mr. Arun J, Asst. Professor M. PHARM. 05 Yrs.
Dr.Nisi Grace Kuriakose Asst.Professor Pharm D. 02 Yr.
Dr.Varun Lal, Assistant Professor Pharm D. 01 Yr.
Dr.Bassy K Alias Assistant Professor Pharm D. 01 Yr.
Dr.Chippy Vijayan Assistant Professor Pharm D. 01 Yr.